Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
35

Co tě naučíme?

Studijní program Historie – specializace Archeologie připraví studenty na práci na odborném historickém pracovišti, v institucích orientujících se na památkovou agendu a na organizování terénního výzkumu.

Během studia získají absolventi potřebné znalosti nejen v rámci teoretických kurzů, které je seznámí s aktuálními trendy v daném oboru, ale i s praktickým výzkumem archeologických památek.

Studenti se mohou zapojit do terénních výzkumů, které vedou naši pracovníci  např. mezinárodní výzkum na archeologickém nalezišti jeskyně Areni I v Arménii

Co obnáší přijímačky? 

Ústní pohovor v českém jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na studijní program a zvolenou specializaci hlásí, a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na historii zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč při pohovoru předloží komisi. Jazyková způsobilost uchazeče cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole), při získání Ceny děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v krajském kole soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (Příslib k Ceně děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice).

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

archeolog
dokumentátor
pracovník v institucích památkové péče
pracovník v paměťových institucích
pracovník ve společnostech provádějících záchranné archeologické výzkumy
pedagogický pracovník

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Roman Kudoláni
studentský ambasador
Historie – Archeologie

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

PhDr. Jan Musil
Východočeské muzeum v Pardubicích
archeolog

“Absolventi této specializace se v praxi uplatňují jako techničtí a dokumentační pracovníci na archeologických odděleních jak ve státních, tak i v soukromých organizacích. Jsou samostatně schopni provádět standardní kresebnou, měřičskou a fotografickou dokumentaci archeologických situací a nálezů. Na základě svých znalostí jsou schopní základního datování a interpretace archeologických situací.”

Kdo Tě bude učit

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Ústav historických věd
Archeologický ústav AV ČR - Oddělení záchranných výzkumů

Věnuje se archeologii středověku, výzkumu hradišť, měst a církevních staveb a dalších významných lokalit, např. výzkumu Pražského hradu.

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.
Ústav historických věd
Archeologický ústav AV ČR - Oddělení záchranných výzkumů

Zabývá se studiem lovecko-sběračských společností z období paleolitu a mezolitu, studiem interakce člověka a přírodního prostředí.

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Východočeské muzeum v Pardubicích
  Východočeské muzeum v Pardubicích
 • Regionální muzeum v Chrudimi
  Regionální muzeum v Chrudimi
 • Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou
  Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou
 • Naleziště jeskyně Areni I v Arménii
  Naleziště jeskyně Areni I v Arménii

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.