Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Co tě naučíme?

Studijní program Historie – specializace Archeologie připraví studenty na práci na odborném historickém pracovišti, v institucích orientujících se na památkovou agendu a na organizování terénního výzkumu.

Během studia získají absolventi potřebné znalosti nejen v rámci teoretických kurzů, které je seznámí s aktuálními trendy v daném oboru, ale i s praktickým výzkumem archeologických památek.

Studenti se mohou zapojit do terénních výzkumů, které vedou naši pracovníci např. mezinárodní výzkum na archeologickém nalezišti jeskyně Areni I v Arménii.

Co obnáší přijímačky? 

Ústní pohovor v českém jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na studijní program a zvolenou specializaci hlásí, a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na historii zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč předloží komisi. Jazyková způsobilost uchazeče cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole).

O prominutí přijímacích zkoušek uchazeč žádá písemně sám. Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky včetně ověřených kopií dodá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky studijnímu oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky).

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-27T00:00:00
27. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Den otevřených dveří FF UPCE

Máš zájem o historii, cizí jazyky, humanitní studia, literaturu, filosofii, religionistiku nebo sociální antropologii? Chceš se podívat, jak to v Pardubicích vypadá? Naši studenti Tě provedou univerzitním kampusem. Ukážeme Ti naše učebny a zázemí fildy. Dozvíš se důležité informace o studiu u nás.

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

archeolog
dokumentátor
pracovník v institucích památkové péče
pracovník v paměťových institucích
pracovník ve společnostech provádějících záchranné archeologické výzkumy
pedagogický pracovník

Úspěšní studenti, absolventi a reference

PhDr. Jan Musil
Východočeské muzeum v Pardubicích
archeolog

“Absolventi této specializace se v praxi uplatňují jako techničtí a dokumentační pracovníci na archeologických odděleních jak ve státních, tak i v soukromých organizacích. Jsou samostatně schopni provádět standardní kresebnou, měřičskou a fotografickou dokumentaci archeologických situací a nálezů. Na základě svých znalostí jsou schopní základního datování a interpretace archeologických situací.”

Kdo Tě bude učit

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Ústav historických věd
Archeologický ústav AV ČR - Oddělení záchranných výzkumů

Věnuje se archeologii středověku, výzkumu hradišť, měst a církevních staveb a dalších významných lokalit, např. výzkumu Pražského hradu.

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.
Ústav historických věd
Archeologický ústav AV ČR - Oddělení záchranných výzkumů

Zabývá se studiem lovecko-sběračských společností z období paleolitu a mezolitu, studiem interakce člověka a přírodního prostředí.

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Východočeské muzeum v Pardubicích
    Východočeské muzeum v Pardubicích
  • Regionální muzeum v Chrudimi
    Regionální muzeum v Chrudimi
  • Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou
    Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.