Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška - 3 části
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace

Co tě naučíme?

Absolvent specializace Péče o kulturní dědictví bude připraven pro uplatnění v pozici odborného pracovníka v instituci s historickým zaměřením (památkové ústavy, muzea, občanská sdružení atd.) a pro práci v příslušných odborech státní správy, zajišťujících odbornou a úřední agendu v oblasti památkové péče.

Bude schopen zajišťovat erudovanou charakteristiku a dokumentaci historických stavebních a dalších památek a zpracovávat a kriticky vyhodnocovat podklady pro umělecko-historické analýzy nemovitých památek nebo jejich souborů.

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní v českém/slovenském jazyce a skládá se ze tří částí:

 1. Rozprava o prostudované literatuře – otázka bude formulována na základě předloženého seznamu literatury, případně na základě obhájené bakalářské práce (uchazeč získá maximálně 30 bodů).
 2. Prezentace projektu diplomové práce – pokud student odevzdá písemnou verzi projektu DP souběžně s přihláškou ke studiu, získá bonus 20 bodů. Za prezentaci projektu lze obdržet maximálně 50 bodů (30 + 20 za písemnou verzi projektu).
 3. Všeobecný kulturně-politický přehled (maximálně 20 bodů).

K přijímacímu pohovoru je třeba přinést seznam prostudované literatury. Předložení bakalářské práce u přijímací zkoušky není nezbytné – je ale vítáno.

Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 9. 8. 2024.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5

Profesní uplatnění

kurátor sbírek v muzeích a galeriích
dokumentátor v muzeích a galeriích
instituce veřejné správy zabývající se památkovou péčí
organizace zabývající se ochranou kulturního dědictví

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Michal Janáček

"Studium pro mě bylo ideální kombinací několika vědních disciplín a jejich metod, jejichž spojení mi ve výsledku pomohlo chápat hmotné kulturní dědictví a péči o něj v širších souvislostech. Člověk se zájmem o historii a památky díky tomu získá jiný úhel pohledu, jak na takové věci může nahlížet."

Josef Horáček
město Jaroměř

"Za město Jaroměř mohu říci, že spolupráce s Ústavem historických věd se nesla od počátku v přátelském duchu a přinesla výsledky, které dalece přesáhly původní očekávání. Stavebně-historický průzkum rozsáhlého objektu dělostřeleckých kasáren v Josefově byl zpracován ve vysoké kvalitě a velmi nám pomohl. Doufám, že naše spolupráce s vyučujícími i studenty bude pokračovat i nadále."

Kdo Tě bude učit

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
Ústav historických věd

Věnuje se dějinám umění, památkové péči, moderní české architektuře a baroknímu umění.

Mgr. Bohdan Šeda
Ústav historických věd

Zaměřuje se na dějiny architektury, dějiny stavební kultury, průzkumy historických staveb.

MgA. Radek František Václavík
Ústav historických věd

Specializuje se na dějiny architektury, stavebně-historické průzkumy, dokumentaci historických objektů.

Kde můžeš absolvovat praxi

 • muzea
  muzea
 • galerie
  galerie
 • instituce památkové péče
  instituce památkové péče
 • oddělení památkové péče státních úřadů
  oddělení památkové péče státních úřadů

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.