Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška - 3 části
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace

Co tě naučíme?

Absolventi specializace Kulturně historická studia získají schopnost nazírat otázky a problémy současného světa v kontextu historického vývoje.

Během svého studia se seznámí s klíčovými tématy sociálních dějin od 15. do 20. století, která budou představována průřezově napříč všemi tehdejšími společenskými vrstvami a převážně ve středoevropské perspektivě.

Ústředním objektem zkoumání bude proces formování moderního státu a jeho dopad na společnost. Na základě získaných poznatků nabydou studenti schopnost orientovat se v aktuálních sporech o minulost, přistupovat k aktuálním politickým, sociálním a kulturním problémům se znalostí historických souvislostí.

Díky komplexní znalosti společenského vývoje naleznou pracovní uplatnění jak v paměťových institucích muzeálního typu, tak například v médiích.

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní v českém/slovenském jazyce a skládá se ze tří částí:

 1. Rozprava o prostudované literatuře – otázka bude formulována na základě předloženého seznamu literatury, případně na základě obhájené bakalářské práce (uchazeč získá maximálně 30 bodů).
 2. Prezentace projektu diplomové práce – pokud student odevzdá písemnou verzi projektu DP souběžně s přihláškou ke studiu, získá bonus 20 bodů. Za prezentaci projektu lze obdržet maximálně 50 bodů (30 + 20 za písemnou verzi projektu).
 3. Všeobecný kulturně-politický přehled (maximálně 20 bodů).

K přijímacímu pohovoru je třeba přinést seznam prostudované literatury. Předložení bakalářské práce u přijímací zkoušky není nezbytné – je ale vítáno.

Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 9. 8. 2024.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5

Profesní uplatnění

dokumentátor
kurátor sbírek a fondů
zaměstnanec v paměťových institucích
zaměstnanec v archivnictví
pedagogický pracovník
pracovník v médiích

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Tomáš Řehoř
kastelán na zámku Žleby

"Na svá studia vzpomínám dodnes velmi rád. Období strávené na pardubické universitě mne obohatilo nejen o cenné hlubší vědomosti, ale zároveň rozvíjelo mimo jiné i kritické myšlení, jež mohu nadále všestranně uplatňovat. Velmi si vážím unikátního a příjemného akademického prostředí a celé řady výjimečných pedagogů, protože celou dobu pro mne dokázali být vzorem a inspirací. Dlužno také podotknout, že jsem zde mezi spoustou zajímavých spolužáků potkal i několik studentů, kteří se záhy proměnili v dnes pro mě nepostradatelné pracovní kolegy."

Mgr. Tomáš Libánek
ředitel, Východočeské muzeum v Pardubicích

Velmi si vážím spolupráce s kolegy z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. V uplynulých dvou dekádách tamní absolventi posílili řady Východočeského muzea v Pardubicích a přispívají tak ke kvalitním výstupům naší instituce a k hlubšímu poznání regionu. Kvalitu edukace oceňujeme i při praxích studentů v muzeu. Ústav historických věd je pro nás navíc skvělým partnerem při prezentaci muzejních sbírek, výstupů poznání a zárukou kvality společných projektů.”

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Ústav historických věd

Specializuje se na hospodářské dějiny raného novověku, evropské dějiny raného novověku, dějiny peněžního oběhu.

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Ústav historických věd

Zaměřuje se na politickou komunikaci v raném novověku, dějiny diplomacie, panovnického dvora v 16. a v první polovině 17. století a dějiny Španělska.

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Děkan Fakulty filozofické
Ústav historických věd

Věnuje se dějinám raného novověku, dějinám panovnického dvora a šlechty a dějinám Svaté říše římské v raném novověku.

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
Ústav historických věd
historická antropologie, historická demografie, sociální dějiny, dějiny venkova

Zaměřuje se na historickou demografii, sociální dějiny venkova v 17.-19. století a dějiny rodiny.

Kde můžeš absolvovat praxi

 • archivy
  archivy
 • paměťové instituce
  paměťové instituce
 • knihovny
  knihovny
 • státní a veřejná správa
  státní a veřejná správa
 • muzea
  muzea

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.