Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace je součástí studijního programu
Humanitní studia
Co obnáší přijímačky?
Písemný test – 2 části
Předpokládaný počet přijímaných studentů
85 (pro celý studijní program)

Stačí se přihlásit na jednu z těchto tří specializací – v pedagogických vědáchv historických vědách nebo v sociologicko-antropologických vědách. Přijímací zkoušky do studijního programu Humanitní studia jsou společné pro všechny tři specializace – nepodávejte si tedy více přihlášek do různých specializací.

Co tě naučíme?  

Humanitní studia poskytují teoretické poznatky z humanitních a společenských věd, budeš se zabývat pedagogikou, psychologií, historií, etikou či antropologií. Až během studia se můžeš rozhodnout, které oblasti se chceš věnovat více, zda pedagogické, sociologicko-antropologické nebo historické. Specializaci můžeš změnit na začátku druhého ročníku bakalářského studia. 

Čím budeš?  

Specializace v sociologicko-antropologických vědách ti přinese orientaci v sociologicko-antropologických disciplínách s důrazem na práci s etnickými skupinami, národnostními minoritami. Budeš připraven vykonávat základní výzkumná šetření a výzkumy v oblasti antropologie s důrazem na vizuální antropologii. 

Co obnáší přijímačky?  

Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou testů:

  • vlastní test všeobecných znalostí ze souboru společenských věd, 

  • vlastní test studijních předpokladů. 

V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce.  Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3

Profesní uplatnění

antropolog
etnolog
pracovník v neziskovém sektoru
personalista
projektový management

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Kačka Přibylová
studentská ambasadorka
Humanitní studia

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Mgr. Pavlína Potůčková
ředitelka Centra Kosatec

místopředsedkyně České abilympijské asociace, z. s. , lektorka kurzů pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovní skupiny č. 2 v rámci Komunitního plánování MMP

Bc. Marek Vala
Ministerstvo obrany ČR
tiskový mluvčí

Po studiu Humanitních studií, přes řešení pobytů cizinců a práci vedoucího v informačním centru jsem se propracoval až na tiskové oddělení Ministerstva obrany ČR, kde máme jako tým na starosti většinu mediálních aktivit resortu, včetně správy sociálních sítí či doprovázení čelních představitelů při akcích na veřejnosti.

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Katedra věd o výchově
obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, alternativní školství, kvalita a evaluace ve vzdělávání
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Katedra věd o výchově
informační technologie
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Katedra věd o výchově
speciální pedagogika, organizace neziskového sektoru
Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
Katedra věd o výchově
sociální práce, sociální pedagogika, sociální politika
PhDr. Jana Křišťálová
Katedra věd o výchově
vývojová psychologie, sociální psychologie, sociální deviace

Kde můžeš absolvovat praxi

  • neziskové organizace
    neziskové organizace
  • státní a veřejná správa
    státní a veřejná správa

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studijního programu Resocializační pedagogika je vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro asistenční a pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a institucích různých resortů. Smyslem je poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech ve smyslu praktického uplatnění ve specifických pedagogických profesích. Dalším cílem je rozvinout schopnost flexibilně přizpůsobovat své vlastní znalosti, zkušenosti a dovednosti stále se měnícím objektivním podmínkám a novým profesním požadavkům kladeným na pedagogické pracovníky a pracovníky v oblasti sociálních služeb.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterský studijní program nabízí rozšíření znalostí v oboru sociální a kulturní antropologie a vizuální antropologie. To zahrnuje důkladnou znalost základů sociologické a socio- a kulturněantropologické teorie a dílčích disciplín oboru. Studium nabízí rozšíření a prohloubení znalostí kvalitativního a kvantitativního výzkumu s důrazem na etnografii. Dále také získání širokospektrálních znalostí v oboru, zejména pak etnografie, teorií a metod v sociálních vědách, etnicity a nacionalismu, ekonomické, ekologické antropologie, teorie příbuzenství i antropologie Romů.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.