Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
55
Absolventi jsou dle zákona o sociálních službách
oprávněni vykonávat regulované povolání sociální pracovník

Co tě naučíme?

Studium programu Resocializační pedagogika připravuje odborníka na magisterské úrovni, s plnou kvalifikací pro přímou pedagogickou a poradenskou činnost v zařízeních zaměřených na resocializační činnost, např. ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízeních postpenitenciární péče, zařízeních ústavní výchovy, v nízkoprahových centrech apod.

Dle platné legislativy příslušných ministerstev je absolvent plně kvalifikován pro činnost vychovatele ve školských zařízeních (MŠMT) a úředníka probační a mediační služby (MS).

V rámci Vězeňské služby ČR, dle vnitřních rezortních předpisů, vytváří studium pro absolventa předpoklady k výkonu funkce vychovatele, pedagoga volného času, speciálního pedagoga a po doplnění psychoterapeutického výcviku pro výkon funkce vychovatele-terapeuta. Rovněž je kvalifikován pro organizační a řídící práci v rámci Vězeňské služby ČR.

Absolvent programu Resocializační pedagogiky se uplatní v činnostech s osobami všech věkových kategorií (děti, dospělí, senioři).

Co obnáší přijímačky? 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium humanitního zaměření.

Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru, který zahrnuje diskusi o bakalářské práci, uchazeč prokazuje orientaci v problematice oboru a odborné literatuře.

U uchazečů se předpokládá znalost základů humanitních věd v disciplínách pedagogika, psychologie, filosofie, sociologie, právo a metodologie vědeckého výzkumu, dále znalosti v oblasti sociální politika, multikulturní výchova, vzdělávací politika, organizace neziskového sektoru a systém celoživotního vzdělávání.

Pokud uchazeč absolvoval bakalářský program humanitního zaměření bez pedagogické specializace, je nutno složit v průběhu studia rozdílovou zkoušku z předmětu Základy pedagogiky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2T+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3

Profesní uplatnění

sociální pracovník v sociálních službách
resort vězeňství
pedagog volného času
nízkoprahové zařízení
domov pro seniory
středisko výchovné péče
probační a mediační služba
dětský domov
vychovatel v zařízeních pro výkon ochranné a ústavní výchovy
speciální základní služba

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Pavlína Potůčková
ředitelka Centra Kosatec

místopředsedkyně České abilympijské asociace, z. s. , lektorka kurzů pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovní skupiny č. 2 v rámci Komunitního plánování MMP

Mgr. Hana Ramseidlová
Probační úředník
Probační a mediační služba
Mgr. Aneta Janigová

Studium ukončila v roce 2021. Její diplomová práce byla oceněna Cenou rektora II. stupně. Ve spolupráci s vedoucím diplomové práce ji připravuje jako elektronický studijní materiál pro předmět Resocializační pedagogika. Pracuje ve funkci ministerského rady na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Katedra věd o výchově
obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, alternativní školství, kvalita a evaluace ve vzdělávání
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Katedra věd o výchově
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Katedra věd o výchově
informační technologie
Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
Katedra věd o výchově
sociální práce, sociální pedagogika, sociální politika
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Katedra věd o výchově
speciální pedagogika, organizace neziskového sektoru
PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.
Katedra věd o výchově
pedagogická psychologie, sociální psychologie

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Léčebna návykových nemocí v Nechanicích
  Léčebna návykových nemocí v Nechanicích
 • Dětský diagnostický ústav
  Dětský diagnostický ústav
 • Fond ohrožených dětí Klokánek
  Fond ohrožených dětí Klokánek
 • Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice
  Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice
 • Azylové domy
  Azylové domy
 • Dům na půli cesty
  Dům na půli cesty
 • Intervenční a krizová centra
  Intervenční a krizová centra
 • OSPOD
  OSPOD
 • Vězeňská služba
  Vězeňská služba

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.