Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Písemný test
Předpokládaný počet přijímaných studentů
60
Praktická výuka
Terénní praxe v ČR i zahraničí

Co tě naučíme? 

Studium nabízí základní znalosti ve všech základních oblastech disciplíny – v antropologii aplikované, vizuální, lingvistické, ekonomické, politické, antropologii náboženství, teorii etnicity, migrací, příbuzenství, v metodologii vědy a etnografii. Dále si osvojíš praktické dovednosti v přípravě, provedení a vyhodnocení terénního výzkumu. V rámci oboru existují tři specializace – sociální, aplikovaná a vizuální antropologie. Studium se rovněž zaměřuje na romský jazyk a kulturu.

Čím budeš? 

Uplatníš se při integraci marginalizovaných skupin, v oblasti ochrany lidských práv, komunitního řízení a projektového řízení v pozici specialisty či vedoucího projektu.

Budeš nepostradatelný při přípravě a realizaci aplikovaných antropologických výzkumů; ve veřejné správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná znalost širších souvislostí.

Pracovat můžeš také v městských úřadech a obecně ve veřejné správě; při spolupráci na tvorbě strategických dokumentů, projektů, analýz a krizových plánů obcí, hospodářských subjektů a organizací neziskového i ziskového sektoru.

Uplatníš se i při řízení vzdělávacích a kulturních aktivit; v sociálních službách v různých projektových pozicích; v podnikové sféře v oblasti personalistiky.

V případě zaměření na vizuální antropologii můžeš pracovat v kreativním a mediálním sektoru s využitím filmové a jiné audiovizuální tvorby.

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je písemná ve formě testu ze základů společenských věd a dalších oborů (sociální antropologie, sociologie, historie, geografie, politologie) – skládá se z uzavřených a jedné otevřené otázky.

V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky.

Přijímací zkouška se promíjí těm uchazečům, kteří uspěli/uspějí v soutěži, již katedra pro zájemce o sociální antropologii pořádá. Soutěž vyhlašuje kromě vítězných míst (1. – 3. místo) též pásma kvality účastníků na zlaté, stříbrné a bronzové. Všichni účastníci soutěže, kteří se umístí ve zlatém pásmu, mají nárok na přijetí bez přijímacího řízení. Kdo se umístí ve stříbrném, resp. bronzovém pásmu, bude mu počet dosažených bodů navýšen o 10, resp. 5 bodů. Více na webu katedry.

Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky včetně kopií diplomu dodá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky studijnímu oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky).

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-27T00:00:00
27. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Den otevřených dveří FF UPCE

Máš zájem o historii, cizí jazyky, humanitní studia, literaturu, filosofii, religionistiku nebo sociální antropologii? Chceš se podívat, jak to v Pardubicích vypadá? Naši studenti Tě provedou univerzitním kampusem. Ukážeme Ti naše učebny a zázemí fildy. Dozvíš se důležité informace o studiu u nás.

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+4
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

antropolog
etnolog
pedagogický pracovník
personalista
průvodkyně
filmař
neziskový sektor

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Jiří Pitaš
působí jako ředitel obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM
PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D.
Etnoložka a antropoložka. Působí jako odborná asistentka na katedře psychologie a kulturních studií Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze

Kdo Tě bude učit

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Katedra sociální a kulturní antropologie
PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie
PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie

Kde můžeš absolvovat praxi

 • veřejná správa
  veřejná správa
 • kulturní a památkové instituce
  kulturní a památkové instituce
 • státní agentury
  státní agentury
 • neziskový sektor
  neziskový sektor

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterský studijní program nabízí rozšíření znalostí v oboru sociální a kulturní antropologie a vizuální antropologie. To zahrnuje důkladnou znalost základů sociologické a socio- a kulturněantropologické teorie a dílčích disciplín oboru. Studium nabízí rozšíření a prohloubení znalostí kvalitativního a kvantitativního výzkumu s důrazem na etnografii. Dále také získání širokospektrálních znalostí v oboru, zejména pak etnografie, teorií a metod v sociálních vědách, etnicity a nacionalismu, ekonomické, ekologické antropologie, teorie příbuzenství i antropologie Romů.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.