Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška - 3 části
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace

Co tě naučíme?

Specializace Soudobé dějiny poskytne znalosti československých, evropských a světových dějin ve 20. a 21. století z několika perspektiv – vedle politických, hospodářských a sociálních dějin, též prizmatem kulturních dějin, paměťových studií, oral-history, dějin mezinárodních vztahů či dějin idejí. 

Absolventi získají hluboké kompetence v metodologické a teoretické rovině. Součástí této studijní specializace je odborná stáž v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, která je zajištěna v druhém roce magisterského studia. Jejím cílem je umožnit odbornou praxi ve známé výzkumné instituci prostřednictvím aktivního zapojení, tj. účastí na exkurzích, zapojení do příprav konferencí, seznámením s vybranými výzkumnými projekty pod vedením příslušných vědeckých pracovníků, a především přímým zapojením do paměťového projektu.

Získání širokého pole kompetencí – od vědomostních, přes teoretické, až po praktické – nabízí značný rozsah možného uplatnění, které nalezne absolvent ve vědecko-výzkumných či paměťových institucích, muzeích, knihovnách, archivech, ale také ve školství nebo ve státní správě.

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní v českém/slovenském jazyce a skládá se ze tří částí:

  1. Rozprava o prostudované literatuře – otázka bude formulována na základě předloženého seznamu literatury, případně na základě obhájené bakalářské práce (uchazeč získá maximálně 30 bodů).
  2. Prezentace projektu diplomové práce – pokud student odevzdá písemnou verzi projektu DP souběžně s přihláškou ke studiu, získá bonus 20 bodů. Za prezentaci projektu lze obdržet maximálně 50 bodů (30 + 20 za písemnou verzi projektu).
  3. Všeobecný kulturně-politický přehled (maximálně 20 bodů).

K přijímacímu pohovoru je třeba přinést seznam prostudované literatury. Předložení bakalářské práce u přijímací zkoušky není nezbytné – je ale vítáno.

Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 9. 8. 2024.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5

Profesní uplatnění

zaměstnanec v paměťových institucích
zaměstnanec v archivnictví
zaměstnanec vědecko-výzkumných organizací
školství
zaměstnanec ve státní správě

Úspěšní studenti, absolventi a reference

PhDr. Blanka Zubáková Ph.D.

historička, Ústav pro studium totalitních režimů, držitelka ceny Magnesia Litera pro objev roku 2016 za publikaci Ženy na rozcestí. Divadlo a ženy okolo něj 1939–1945

Studium na ÚHV UPCE osobně velmi oceňuji především proto, že mi dalo možnost dobře se připravit na budoucí povolání, naučilo mě o věcech přemýšlet z více úhlů, problematizovat a analyzovat. Umožnilo mi také vyjet na rok studovat do zahraničí, kde se člověk nejenom jazykově zdokonalil, rozšířil si profesní obzor, ale především se naučil nebát se diskutovat. Obrovským benefitem studia pro mne byla přátelská studijní atmosféra, která se v mnoha případech přenesla i do pozdějších profesních vztahů. Na ÚHV se dodnes vždy ráda vracím.”

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
Historický ústav Akademie věd ČR
historik, oddělení dějin 20. století

autor nové expozice Památníku Zámeček Pardubice.

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Ústav historických věd

Specializuje se na dějiny Německa, Rakouska, Itálie a Středomoří od konce 18. do počátku 20. století.

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
Ústav historických věd

Zaměřuje se na dějiny Ruska v 19. a 20. století.

doc. Mgr. Tomáš Jiránek, CSc.
Ústav historických věd

Věnuje se hospodářským dějinám českých zemí 19. a 20. století, vojenským dějinám 19. a 1. pol. 20. století a česko-německým vztahům 19. a 20. století.

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
Ústav historických věd

Specializuje se na šlechtickou společnost ve 20. století, proces proměny elit po roce 1918, dějiny Československa v první polovině 20. století a dějiny evropské integrace.

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Ústav pro studium totalitních režimů v Praze
    Ústav pro studium totalitních režimů v Praze

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.