Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
35

Co tě naučíme?

Studijní program Historie – specializace Ochrana hmotných památek připraví absolventa na práci v institucích s historickým zaměřením (památkové ústavy, muzea, občanská sdružení atd.) a v příslušných odborech státní správy, které zajišťují agendu péče o hmotné kulturní dědictví.

Studenti získají potřebné znalosti nejen v rámci teoretických kurzů, které je seznámí s aktuálními trendy v oboru, ale osvojí si též potřebné praktické dovednosti.

Absolventi se podílejí na zajišťování základní charakteristiky a dokumentace historických památek, zpracovávají podklady pro umělecko-historické analýzy nemovitých památek nebo jejich souborů.

Co obnáší přijímačky? 

Ústní pohovor v českém jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na studijní program a zvolenou specializaci hlásí, a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na historii zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč při pohovoru předloží komisi. Jazyková způsobilost uchazeče cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole), při získání Ceny děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v krajském kole soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (Příslib k Ceně děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice).

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

zaměstnanec institucí památkové péče
veřejná správa zabývající se ochranou památek
soukromé společnosti zabývající se stavebně historickými průzkumy
poradenství při přípravě a realizaci obnovy památek a restaurátorském průzkumu
pedagogický pracovník
pracovník v médiích

Úspěšní studenti, absolventi a reference

David Bartuška
studentský ambasador
Historie – Ochrana hmotných památek

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Mgr. Michal Janáček

"Studium pro mě bylo ideální kombinací několika vědních disciplín a jejich metod, jejichž spojení mi ve výsledku pomohlo chápat hmotné kulturní dědictví a péči o něj v širších souvislostech. Člověk se zájmem o historii a památky díky tomu získá jiný úhel pohledu, jak na takové věci může nahlížet."

Josef Horáček
město Jaroměř

"Za město Jaroměř mohu říci, že spolupráce s Ústavem historických věd se nesla od počátku v přátelském duchu a přinesla výsledky, které dalece přesáhly původní očekávání. Stavebně-historický průzkum rozsáhlého objektu dělostřeleckých kasáren v Josefově byl zpracován ve vysoké kvalitě a velmi nám pomohl. Doufám, že naše spolupráce s vyučujícími i studenty bude pokračovat i nadále."

Kdo Tě bude učit

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
Ústav historických věd

Věnuje se dějinám umění, památkové péči, moderní české architektuře a baroknímu umění.

Mgr. Bohdan Šeda
Ústav historických věd

Zaměřuje se na dějiny architektury, dějiny stavební kultury, průzkumy historických staveb.

Kde můžeš absolvovat praxi

  • oddělení památkové péče státních a obecních úřadů
    oddělení památkové péče státních a obecních úřadů
  • organizace zabývající se stavebně historickým průzkumem a ochranou památek
    organizace zabývající se stavebně historickým průzkumem a ochranou památek
  • Národní památkový ústav Praha
    Národní památkový ústav Praha

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.