Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Specializace studijního programu Historie

Co tě naučíme? 

Studijní program Historie – specializace Kulturně historická studia připraví uchazeče na práci s historickými prameny rozličného typu písemnými, dvojrozměrnými, trojrozměrnými, filmovými i datovými. Studenti si osvojí principy utváření vědeckých textů a vyhodnocování i prezentaci rozsáhlých informačních databází.

Absolventi této specializace nacházejí uplatnění především v paměťových institucích typu knihoven, muzeí a archivů, mohou se věnovat osvětové a popularizační činnosti v rámci aktivit zaměstnavatelské instituce a jsou úspěšní na pracovních pozicích, které se orientují na vyhodnocování a kritické zpracovávání informací, např. v médiích.

V rámci studia absolvují odbornou praxi v paměťové instituci muzejního typu.

 

Co obnáší přijímačky? 

Ústní pohovor v českém jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na studijní program a zvolenou specializaci hlásí, a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na historii zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč předloží komisi. Jazyková způsobilost uchazeče cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole).

O prominutí přijímacích zkoušek uchazeč žádá písemně sám. Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky včetně ověřených kopií dodá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky studijnímu oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky).

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-27T00:00:00
27. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Den otevřených dveří FF UPCE

Máš zájem o historii, cizí jazyky, humanitní studia, literaturu, filosofii, religionistiku nebo sociální antropologii? Chceš se podívat, jak to v Pardubicích vypadá? Naši studenti Tě provedou univerzitním kampusem. Ukážeme Ti naše učebny a zázemí fildy. Dozvíš se důležité informace o studiu u nás.

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

dokumentátor
archivář
historik
pracovník v médiích – žurnalista
v nakladatelství
v cestovním ruchu
odborný pracovník v knihovně
informačních centrech
muzeích
kurátor sbírkových fondů
pracovník ve státní a veřejné správě
pedagogický pracovník

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel Národní knihovny České republiky

“Tým pedagogů Ústavu historických věd byl v době, kdy jsem studoval, perfektní. Podporovali studenty, intenzivně s nimi pracovali a byla tam celkově dobrá atmosféra. Byly to moc pěkně prožité roky po stránce studijní i v budování osobních vazeb.”

Rozhovor s Tomášem Foltýnem

PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
historik

" Velmi si vážím dlouholeté úzké spolupráce s Ústavem historických věd hned v několika oblastech. Na mysli mám zejména odborné praxe studentů historických oborů, společné výstavní projekty či populárně naučné aktivity určené širší veřejnosti. Doufám, že vzájemné propojení obou institucí na odborné úrovni bude i nadále posilováno."

Kdo Tě bude učit

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Ústav historických věd

Zaměřuje se na politické a hospodářské dějiny pozdního středověku, dějiny Slezska, symbolickou komunikaci ve středověku.

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
Ústav historických věd

Specializuje se na dějiny habsburské monarchie v raném novověku.

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
Ústav historických věd

Zaměřuje se na dějiny 19. století, dějiny církví, dějiny přechodových rituálů.

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Východočeské muzeum v Pardubicích
    Východočeské muzeum v Pardubicích

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.