Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
35

Co tě naučíme? 

Studijní program Historie – specializace Kulturně historická studia připraví uchazeče na práci s historickými prameny rozličného typu  písemnými, dvojrozměrnými, trojrozměrnými, filmovými i datovými. Studenti si osvojí principy utváření vědeckých textů a vyhodnocování i prezentaci rozsáhlých informačních databází.

Absolventi této specializace nacházejí uplatnění především v paměťových institucích typu knihoven, muzeí a archivů, mohou se věnovat osvětové a popularizační činnosti v rámci aktivit zaměstnavatelské instituce a jsou úspěšní na pracovních pozicích, které se orientují na vyhodnocování a kritické zpracovávání informací, např. v médiích.

V rámci studia absolvují odbornou praxi v paměťové instituci muzejního typu.

Co obnáší přijímačky? 

Ústní pohovor v českém jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na studijní program a zvolenou specializaci hlásí, a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na historii zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč při pohovoru předloží komisi. Jazyková způsobilost uchazeče cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole), při získání Ceny děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v krajském kole soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (Příslib k Ceně děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice).

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

dokumentátor
archivář
historik
pracovník v médiích – žurnalista
v nakladatelství
v cestovním ruchu
odborný pracovník v knihovně
informačních centrech
muzeích
kurátor sbírkových fondů
pracovník ve státní a veřejné správě
pedagogický pracovník

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Kryštof Bučánek
studentský ambasador
Historie – Kulturně historická studia

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel Národní knihovny České republiky

“Tým pedagogů Ústavu historických věd byl v době, kdy jsem studoval, perfektní. Podporovali studenty, intenzivně s nimi pracovali a byla tam celkově dobrá atmosféra. Byly to moc pěkně prožité roky po stránce studijní i v budování osobních vazeb.”

Rozhovor s Tomášem Foltýnem

PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
historik

"Velmi si vážím dlouholeté úzké spolupráce s Ústavem historických věd hned v několika oblastech. Na mysli mám zejména odborné praxe studentů historických oborů, společné výstavní projekty či populárně naučné aktivity určené širší veřejnosti. Doufám, že vzájemné propojení obou institucí na odborné úrovni bude i nadále posilováno."

Kdo Tě bude učit

prof. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Ústav historických věd

Zaměřuje se na politické a hospodářské dějiny pozdního středověku, dějiny Slezska, symbolickou komunikaci ve středověku.

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
Ústav historických věd

Specializuje se na dějiny habsburské monarchie v raném novověku.

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
Ústav historických věd

Zaměřuje se na dějiny 19. století, dějiny církví, dějiny přechodových rituálů.

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Východočeské muzeum v Pardubicích
    Východočeské muzeum v Pardubicích

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.