Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška – 3 části
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace

Co tě naučíme?

Absolventi specializace Gender history budou vybaveni klíčovými kompetencemi, které jim umožní uplatnění v širokém spektru paměťových i vědecko-výzkumných organizacích reflektujících historickou problematiku.

Znalosti aktuálních trendů přístupu k formování a definování pravidel zajištění a udržování genderové rovnosti je budou směřovat také do sféry ochrany práv menšin ve státní správě a v soukromém sektoru, jakož i do prostředí neziskových společností.

Důraz kladený na kritickou reflexi historických i soudobých textů a schopnost tvůrčím způsobem utvářet odborné texty pak předurčují absolventy specializace pro možnost realizace vědecké profese, a to formou navazujícího doktorského studia či přímo v rámci výzkumných organizací.

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní v českém/slovenském jazyce a skládá se ze tří částí:

 1. Rozprava o prostudované literatuře – otázka bude formulována na základě předloženého seznamu literatury, případně na základě obhájené bakalářské práce (uchazeč získá maximálně 30 bodů).
 2. Prezentace projektu diplomové práce – pokud student odevzdá písemnou verzi projektu DP souběžně s přihláškou ke studiu, získá bonus 20 bodů. Za prezentaci projektu lze obdržet maximálně 50 bodů (30 + 20 za písemnou verzi projektu).
 3. Všeobecný kulturně-politický přehled (maximálně 20 bodů).

K přijímacímu pohovoru je třeba přinést seznam prostudované literatury. Předložení bakalářské práce u přijímací zkoušky není nezbytné – je ale vítáno.

Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 9. 8. 2024.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6

Profesní uplatnění

zaměstnanec vědecko-výzkumných organizací
zaměstnanec paměťových institucí
zaměstnanec neziskových organizací zabývajících se genderovou problematikou
zaměstnanec ve státní správě
pedagogický pracovník

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Šárka Caitlín Rábová, Ph.D.

historička, autorka publikací Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945 a Tuberkulóza a společnost. Obrazy nemoci v 19. a 20. století.

Studium na Univerzitě Pardubice mě určitě naučilo kritickému myšlení a dalo mi řadu skvělých příležitostí, díky kterým jsem vyhrála soutěž Nakladatelství Academia, Cenu Zdeňka Horského a vydala jsem dvě monografie v prestižních nakladatelstvích. Kromě toho mi dalo i přátelský kolektiv, ve kterém se mi dobře pracuje.”

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Ústav historických věd

Specializuje se na dějiny každodennosti, dějiny žen, dějiny dětství a dějiny česko-francouzských kulturních vztahů.

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
Ústav historických věd

Zaměřuje se na sociální dějiny lékařství, gender history, dějiny těla, dějiny lázeňství v 19. století v českých zemích.

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.
Ústav historických věd

Specializuje se na dějiny středověku, zejména dějiny náboženství a laické zbožnosti, městské společnosti.

Kde můžeš absolvovat praxi

 • paměťové instituce
  paměťové instituce
 • vědecko-výzkumné organizace reflektující historickou problematiku
  vědecko-výzkumné organizace reflektující historickou problematiku
 • neziskové společnosti zabývající se genderovou problematikou
  neziskové společnosti zabývající se genderovou problematikou
 • instituce zabývající se ochranou práv menšin
  instituce zabývající se ochranou práv menšin
 • státní a veřejná správa
  státní a veřejná správa

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.