Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška - 3 části
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace

Co tě naučíme?

Absolventi specializace Kulturně historická studia slovanských zemí získají schopnost orientovat se v aktuálních sporech o minulost, přistupovat k aktuálním politickým, sociálním a kulturním problémům se znalostí historických souvislostí.

Absolventi budou díky své jazykové průpravě i kulturněhistorickým znalostem schopni sbírat, analyzovat a vyhodnocovat informace z těchto geokulturních oblastí.

Uplatnění naleznou jak ve státní a politické správě, tak i v expertních skupinách EU, v turistickém průmyslu, příp. v médiích.

O kvalitě bakalářských a diplomových prací našich absolventů svědčí opakovaně udělené ocenění Polského institutu v Praze  Ceny Mariana Szyjkowského.

 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní v českém/slovenském jazyce a skládá se ze tří částí:

 1. Rozprava o prostudované literatuře – otázka bude formulována na základě předloženého seznamu literatury, případně na základě obhájené bakalářské práce (uchazeč získá maximálně 30 bodů).
 2. Prezentace projektu diplomové práce – pokud student odevzdá písemnou verzi projektu DP souběžně s přihláškou ke studiu, získá bonus 20 bodů. Za prezentaci projektu lze obdržet maximálně 50 bodů (30 + 20 za písemnou verzi projektu).
 3. Všeobecný kulturně-politický přehled (maximálně 20 bodů).

K přijímacímu pohovoru je třeba přinést seznam prostudované literatury. Předložení bakalářské práce u přijímací zkoušky není nezbytné – je ale vítáno.

Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 9. 8. 2024.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
5

Profesní uplatnění

zaměstnanec v paměťových institucích
zaměstnanec vědecko-výzkumných organizací
zaměstnanec ve státní správě

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Kryštof Halamek

získal Cenu Mariana Szyjkowského.

Cena Mariana Szyjkowského  
Soutěž je určena studentům, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili v daném akademickém roce, a jejichž téma je spojeno s Polskem. 

 

Mgr. Nela Michalicová

získala Cenu Mariana Szyjkowského.

Kdo Tě bude učit

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky

Specializuje se na sociokulturní kategorie a interpretační modely slovanského obrození, formování novodobých etnických a kulturních identit slovanských národů, nacionalismus.

Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky

Polská a česká literatura 2. poloviny 19. a 20. století, ženská otázka a feminismus ve středoevropském kontextu, kulturní dějiny střední Evropy, národní mýty a mytologie v Polsku a v Čechách, středoevropská kinematografie, literární a audiovizuální překlad, komunitní tlumočení.

doc. Mgr. Michal Téra, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky

Specializuje se na dějiny Polska, dějiny Slovinska, dějiny Chorvatska, dějiny Bulharska, polskou kulturu a společnost, dějiny filmu ve slovanských zemích, základy polské literatury.

Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky

Literární historik a překladatel. Co se týče slovanských jazyků, dlouhodobě patří mezi českou překladatelskou špičku. V roce 2023 obdržel od Obce překladatelů mimořádné tvůrčí ocenění za překlad románu Nekropole, stěžejního díla Borise Pahora. 

Kde můžeš absolvovat praxi

 • archivy
  archivy
 • paměťové instituce
  paměťové instituce
 • knihovny
  knihovny
 • státní a veřejná správa
  státní a veřejná správa

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.