Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v angličtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Ukázka textu v angličtině a ústní pohovor
Špičkové mezinárodní vědecké pracoviště
Centrum pro etiku
Předpokládaný počet přijímaných studentů
25

Co Tě naučíme?

Navazující magisterské studium v anglickém jazyce Ethics and Political Philosophy je program realizovaný ve spolupráci s mezinárodním výzkumným Centrem pro etiku. – se zaměřuje na dva hlavní obory praktické filosofie – etiku a politickou filosofii. Je ideální příležitostí k další specializaci pro absolventy bakalářského studia filosofie.

Program kombinuje historický přístup se systematickým. Důraz na interaktivní způsob výuky rozvíjí schopnost kritického myšlení a nezávislé reflexe aktuálních problémů a témat, jež rezonují v současném světě. Tematická skladba programu je odpovídajícím způsobem zohledňuje: povaha a krize demokracie, práva zvířat, klimatická krize, rasismus a xenofobie, marginalizace a sociální vyloučení, a další.

Studium má zároveň výraznou badatelskou orientaci. Nedílnou součástí je průprava v akademickém psaní, schopnosti klíčové pro promítnutí osvojeného kritického filosofického myšlení v originální závěrečné práci v jedné z oblastí programu.

Nejlepší z absolventů budou připraveni se úspěšně ucházet o doktorské studium na kvalitních světových akademických institucích. Přirozenou možností je pokračovat ve studiu v rámci dynamické mezinárodní doktorandské komunity při naší katedře.

Více informací o studijním plánu zde.

Co obnáší přijímačky?

Ke studiu může být přijat pouze uchazeč, který je absolventem bakalářského studia ve studijním programu filosofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium bakalářského studia v jiném studijním programu.

Uchazeč musí mít velmi dobrou znalost akademické angličtiny jak mluvené, tak psané, na úrovni odpovídající CEFR B2+. Znalost odpovídající požadované úrovni je ověřována při přijímacím pohovoru, který je veden v anglickém jazyce. Uchazeč může k přihlášce přiložit doklad o zkoušce z jazyka.

K přihlášce ke studiu přikládá uchazeč ukázku vlastního akademického textu v anglickém jazyce v rozsahu 1500-4000 slov. Může se jednat o část bakalářské práce, závěrečnou esej absolvovaného kurzu, návrh projektu magisterské práce, filosofickou esej na vlastní téma či shrnutí oborově relevantního filosofického díla; text by měl mít odpovídající formu (odkazy na použitou literaturu atd.).

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7

Profesní uplatnění

státní správa
evropská správa
školství
média
neziskové organizace
mezinárodní organizace

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Centrum pro etiku

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka bylo založeno v roce 2017. Centrum tvoří nedílnou součást živé pardubické filosofické komunity a sdružuje domácí a mezinárodní badatele, doktorandy i hostující badatele. Činnost mezinárodního Centra zahrnuje pravidelné semináře, workshopy a konference, jakož i spolupráci s řadou mezinárodních partnerů. V rámci Centra je zřízena také veřejně přístupná knihovna obsahující klíčová díla z oboru etiky. Díky špičkovému mezinárodnímu Centru pro etiku, kde téměř polovinu tvoří zahraniční experti dosahujeme skvělých vědeckých výsledků v oblasti filosofie.

Podívej se na mezinárodní tým Centra pro etiku.

Kdo Tě bude učit

doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
Centrum pro etiku
vedoucí výzkumu
doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Centrum pro etiku
zástupce vedoucího výzkumu
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Centrum pro etiku
Zástupce vedoucího výzkumu
doc. Laura Candiotto, Ph.D.
Centrum pro etiku

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Studenti neplatí školné s výjimkou dvou poplatků:

  • Jednorázový poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 2000 Kč
  • Administrativní poplatek: 1000 Kč ročně.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.