Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v angličtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Ukázka textu v angličtině a ústní pohovor
Špičkové mezinárodní vědecké pracoviště
Centrum pro etiku
Předpokládaný počet přijímaných studentů
25

Co Tě naučíme?

Navazující magisterské studium v anglickém jazyce Ethics and Political Philosophy se zaměřuje na dva hlavní obory praktické filosofie – etiku a politickou filosofii. Studijní program klade důraz na propojení teorie a praxe.

Zaměření na etiku a politickou filosofii umožňuje studentům hluboce a v souvislostech porozumět základním filosofickým otázkám těchto oborů, a to jak z hlediska jejich historického vývoje, tak především v jejich současné podobě.

Absolventi získají schopnost systematického myšlení a práce s pojmy, obecně charakteristickou pro studium filosofie a podporovanou důrazem na interaktivní formy výuky. Tyto schopnosti se v první řadě promítají v kritickém a tvořivém myšlení absolventů, schopnosti logické argumentace a diskuse, i schopnosti analýzy komplexních textů a argumentů, a to jak ve vlastním jazyce, tak v angličtině.

Studenti budou aktivně podporováni v účasti na akcích Centra pro etiku i mezinárodních vědeckých konferencích, workshopech, kolokviích, zvaných seminářů a přednášek. Fakulta filozofická má dále uzavřenu řadu dohod o mobilitě (Erasmus+), které mohou studenti využívat ke studijním cestám do zahraničí.

Vstupním předpokladem studia je velmi dobrá úroveň anglického jazyka (slovem i písmem), kterou si díky intenzivnímu dvouletému studiu v tomto jazyce absolventi ještě výrazně zlepší.

Co obnáší přijímačky?

Ke studiu může být přijat pouze uchazeč, který je absolventem bakalářského studia ve studijním programu filosofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium bakalářského studia v jiném studijním programu.

Uchazeč musí mít velmi dobrou znalost akademické angličtiny jak mluvené, tak psané, na úrovni odpovídající CEFR B2+. Znalost odpovídající požadované úrovni je ověřována při přijímacím pohovoru, který je veden v anglickém jazyce. Uchazeč může k přihlášce přiložit doklad o zkoušce z jazyka.

K přihlášce ke studiu přikládá uchazeč ukázku vlastního akademického textu v anglickém jazyce v rozsahu 1500-4000 slov. Může se jednat o část bakalářské práce, závěrečnou esej absolvovaného kurzu, návrh projektu magisterské práce, filosofickou esej na vlastní téma či shrnutí oborově relevantního filosofického díla; text by měl mít odpovídající formu (odkazy na použitou literaturu atd.).

Zkušební komise vyhodnotí podané dokumenty, přičemž rozhodující je pro ni kvalita předloženého akademického textu. Posuzuje jak jeho jazykovou úroveň, tak schopnost jasným a adekvátním způsobem zpracovat zvolené téma. Může každému uchazeči udělit maximálně 20 bodů, přičemž k přijímacímu pohovoru jsou pozváni pouze ti, kteří získali více než 10 bodů.

Přijímací zkouška je ústní a má podobu pohovoru, který je veden v anglickém jazyce (pohovor se může konat online). Zkušební komise při něm formou diskuse o předloženém textu ověřuje jazykové schopnosti uchazeče a jeho orientaci ve filosofické problematice daného textu. Uchazeči za jeho výkon při pohovoru přiděluje maximálně 30 bodů, 10 za jeho jazykové dovednosti, 20 za diskusi filosofického textu.

Uchazeč může obdržet maximálně 50 bodů (20 bodů za písemnou část, 30 bodů za ústní), přičemž minimální počet bodů pro přijetí je 25. Přijati jsou uchazeči v pořadí podle počtu bodů od nejlepšího do celkového počtu maximálně 25.

  • Kdo Tě bude učit? Podívej se na tým pracovníků katedry filosofie a religionistiky. 

  • Chceš vědět více o studiu? Vše se dozvíš na webu katedry.  

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-27T00:00:00
27. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Den otevřených dveří FF UPCE

Máš zájem o historii, cizí jazyky, humanitní studia, literaturu, filosofii, religionistiku nebo sociální antropologii? Chceš se podívat, jak to v Pardubicích vypadá? Naši studenti Tě provedou univerzitním kampusem. Ukážeme Ti naše učebny a zázemí fildy. Dozvíš se důležité informace o studiu u nás.

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
5

Profesní uplatnění

státní správa
evropská správa
školství
média
neziskové organizace
mezinárodní organizace

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Centrum pro etiku

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka bylo založeno v roce 2017. Centrum tvoří nedílnou součást živé pardubické filosofické komunity a sdružuje domácí a mezinárodní badatele, doktorandy i hostující badatele. Činnost mezinárodního Centra zahrnuje pravidelné semináře, workshopy a konference, jakož i spolupráci s řadou mezinárodních partnerů. V rámci Centra je zřízena také veřejně přístupná knihovna obsahující klíčová díla z oboru etiky. Díky špičkovému mezinárodnímu Centru pro etiku, kde téměř polovinu tvoří zahraniční experti dosahujeme skvělých vědeckých výsledků v oblasti filosofie.

Podívej se na mezinárodní tým Centra pro etiku.

Kdo Tě bude učit

doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
Centrum pro etiku
vedoucí výzkumu
doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Centrum pro etiku
zástupce vedoucího výzkumu
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Centrum pro etiku
Zástupce vedoucího výzkumu
doc. Laura Candiotto, PhD
Centrum pro etiku

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Studium magisterského studijního programu Ethics and Political Philosophy v angličtině je zpoplatněno. Poplatek za studium v cizím jazyce je 1 000 Kč za započatý akademický rok. 

Poplatek za studium v cizím jazyce je splatný nejpozději v den zápisu do studia.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.