Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Počet přijatých minule
0

Charakteristika studijního oboru Regionální a veřejná ekonomie:

Doktorský studijní program Regionální a veřejná ekonomie se opírá o dvě základní vědní disciplíny, a to "veřejnou ekonomii" a "regionální ekonomii". Důraz je kladen na zkoumání potřeb regionů, které determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Program se v potřebné míře orientuje i na problémy financování regionálních a veřejných politik v národním i evropském kontextu a jejich efektivnosti a na sociálně-ekonomickou efektivnost regionu jako celku.

Cíle studijního oboru:

Cílem doktorského studijního programu Regionální a veřejná ekonomie je prohloubení znalostí a získání kompetencí potřebných k samostatné vědecké práci v  oblasti regionální a veřejné ekonomie  a  výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na řízení veřejného sektoru a řízení rozvoje regionů.

Profil absolventa:

Absolventi tohoto doktorského studijního programu mají na odpovídající úrovni rozvinuté potřebné teoretické znalosti z ekonomie, veřejné ekonomie a regionálních věd, s akcentem na financování a řízení veřejného sektoru a regionu.

Vstupní požadavky na uchazeče:

O přijetí ke studiu v doktorském studijním programu se mohou ucházet uchazeči, kteří řádně ukončili studium v magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného oboru na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či povinně volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce. Individuální studijní plán si student ve spolupráci se školitelem sestavuje na počátku svého studia. Kromě předmětů je v něm rovněž uvedena vědecko-výzkumná činnost, příp. pedagogická činnost, doktoranda a plánované studijní pobyty či stáže.

Navštiv nás

2023Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2024Leden
0
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2024-02-10T00:00:00
10. 2. 2024 - 10. 2. 2024
09:00 - 12:00
Den otevřených dveří FES UPCE 2024

Dveře naší fakulty pro uchazeče otevřeme v sobotu 10. února 2024 od 9:00 do 12:00 hod. Zajímá Tě ekonomie, management, finance, veřejná správa nebo digitální podnikání a informatika?

DOD FES UPCE 2024

 

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata disertačních prací platná pro akademický rok 2023/2024 

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

 

Školitelka: doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. (libena.cernohorska@upce.cz)

1. Ekonomická výkonnost a trh práce jako faktor rozvoje regionů
Cílem disertační práce je vyhodnocení ekonomické výkonnosti zvolených regionů s ohledem na jejich ekonomickou odolnost, kdy na základě schopnosti regionální ekonomiky bude posouzena její schopnost při překonání národní i globální recese. Ukazatele ovlivňující ekonomickou odolnost regionu budou vyhodnoceny pomocí analýzy časových řad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Modelování dynamiky regionálních inovačních systémů
Cílem disertační práce je zhodnotit současné přístupy k modelování dynamiky v regionálních inovačních systémech, definovat prvky regionálních inovačních systémů a jeho okolí, navrhnout vhodný model, provést simulaci vývoje regionálních inovačních systémů a dopadů veřejných politik a provést porovnání výsledků simulace se skutečným stavem). 

2. Hodnocení efektivnosti smart regionů
(Cílem disertační práce je navrhnout rámec pro hodnocení efektivnosti smart regionů, včetně množiny indikátorů charakterizujících jejich vstupy, výstupy a dopady, provést hodnocení efektivnosti na množině smart regionů a porovnat výsledky se současnými měřítky smart regionů).

3. Vliv meziregionální spolupráce na ekonomický rozvoj regionů
(Cílem disertační práce je shrnout současné poznatky o determinantech ekonomického rozvoje regionů se zaměřením na přelévací efekty, navrhnout možnosti měření meziregionální spolupráce, získat odpovídající prostorová data a zhodnotit vliv navržených měřítek na ekonomický rozvoj vybraných regionů).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. (viktor.prokop@upce.cz)

1. Cirkulární ekonomika a regionální rozvoj
Disertant se v rámci disertační práce zaměří na problematiku udržitelného rozvoje a uplatňování principů cirkulární ekonomiky v evropských regionech. Následně bude zkoumat, jakou roli hrají v těchto procesech regionální stakeholdeři a jak naopak tyto procesy ovlivňují chování regionálních stakeholderů. Disertant by měl v rámci svého výzkumu zmapovat evropské prostředí a identifikovat klíčové faktory vedoucí k efektivnímu uplatňování principů cirkulární ekonomiky a k dosahování regionálního ekonomického růstu.  

2. Udržitelné inovační ekosystémy na národní a regionální úrovni
Cílem práce je zmapovat současné podmínky umožňující vznik a fungovaní inovačních ekosystémů v Evropě, a to na národní i regionální úrovni. Následně by měl disertant navrhnout způsoby, které by umožnily tvorbu udržitelných (národních/regionálních) inovačních ekosystémů, klíčové prvky, roli jednotlivých aktérů, ale i příklady dobré praxe ze zahraničí.

3. Vliv intelektuálního kapitálu na rozvoj regionů v rámci přístupu otevřených inovací
Disertant se nejdříve zaměří na problematiku přístupu otevřených inovací a jeho významu pro tvorbu inovací a zvyšování regionální a národní konkurenceschopnosti. Následně zanalyzuje roli jednotlivých prvků tvořících intelektuální kapitál (např. lidského, strukturálního, sociálního) na tvorbu inovací ve vybraných evropských regionech. Cílem práce bude i zmapování roli veřejného sektoru v těchto procesech.

4. Quintuple-Helix inovační model a jeho aplikace v evropských regionech
Disertant se zaměří na problematiku vzniku Quintuple-Helix inovačního modelu a na připravenost evropských regionů tento model aplikovat. Disertant taktéž ověří, zda ve státech, kde došlo k aplikaci tohoto modelu, opravdu dochází k „win-win“ situaci vedoucí k uspokojování ekologických, ekonomických, ale i celospolečenských potřeb.

5. Dynamika a odolnost regionálních inovačních systémů
Disertant se v rámci výzkumu zaměří na problematiku dynamiky regionální inovačních systémů s ohledem na roli jednotlivých aktérů působících v těchto systémech. Současně se bude disertant věnovat i problematice odolnosti regionálních inovačních systémů. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (romana.provaznikova@upce.cz)

1. Fiskální aspekty rozvoje regionů
Regiony (tj. územní celky v rámci jednotlivých států, případně státy v rámci EU) představují významný prvek pro rozvoj celého státu a jeho ekonomiky. Ve většině zemí z objektivních ekonomických důvodů nejsou tyto celky zcela finančně soběstačné a jsou napojeny na financování ze strany vyšší úrovně (státu, či jiného celku). Tyto fiskální toky mají podobu dotací a transferů – sdílených daňových příjmů, avšak existuje i určitá soběstačnost při získávání příjmů samotnými celky. Cílem práce je zjistit, do jaké míry jsou tyto regiony samostatné, či do jaké míry jsou závislé na těchto fiskálních tocích a jak tyto fiskální toky přispívají k rozvoji regionů a zmírňování disparit mezi nimi. 

2. Problémy udržitelnosti veřejných financí v regionech
Veřejné finance jsou ve většině států tvořeny různými rozpočtovými jednotkami. Globální ekonomický vývoj ovlivňuje nejen fungování státu jako nejvýznamnější fiskální jednotky ale i fungování regionálních fiskálních jednotek. Řada aktivit, za které jsou primárně zodpovědné právě nižší úrovně veřejných rozpočtů je však současným ekonomickým či demografickým vývojem ovlivněna. Cílem práce je analyzovat, jaké dopady budou mít tyto trendy na veřejné rozpočty nižších územních celku, zda budou tyto fiskální jednotky schopny dlouhodobě financovat tyto statky a služby, případně navrhnout řešení (změnu financování daných služeb, změnu financování fiskálních jednotek). 

3. Hodnocení zadluženosti územních samospráv, přístupy, prevence a dopady na rozvoj těchto území
Rozpočty územních samospráv jsou součástí soustavy veřejných rozpočtů, na které se vztahují pravidla rozpočtové odpovědnosti dané zákonem. Pravidla rozpočtové odpovědnosti existují v určité podobě ve všech členských zemí EU. Zadluženost územních samospráv může zhoršovat nejen situaci a rozvoj jich samotných, ale i celkovou fiskální makroekonomickou situaci státu. Cílem práce analýza zadluženosti územních samospráv, příčin a dopadů zadluženosti na rozvoj jich samotných i státu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel:  prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (jan.stejskal@upce.cz)

1. Racionalizace poskytování vybraných veřejných služeb
Poskytování a zabezpečování veřejných služeb je jednou ze zásadních funkcí státu. I přes neoddiskutovatelnou tendenci veřejného sektoru k neefektivnosti je nezbytné se zabývat efektivností alokační funkce, resp. jednotlivými determinanty, které ovlivňují efektivnost poskytovaných veřejných statků či služeb. V rámci tohoto tématu se doktorand bude zabývat návrhem postupů a metod, jak racionalizovat poskytování vybraných veřejných služeb. Součástí řešení bude i ověření účinnosti takové metodiky.

2. Význam geography of discontent pro snižování regionálních nerovností
„Geography of discontent“ je novodobým fenoménem zejména v EU. Politické hlasy pro desintegraci zesilují a je třeba se odpovědně zabývat pochopení pojmu „geografie nespokojenosti“. Doktorand se bude zabývat analýzou faktorů, které ovlivňují míru nespokojenosti v rámci vybraných zemí EU, zejména se zaměří na antisystémové strany, populistické strany a charakteristiky voličů těchto stran. Výsledkem by měly podrobně charakterizovat tento problém a poskytnout doporučení pro politickou reprezentaci k minimalizaci příčin geografie nespokojenosti, resp. jejích negativních dopadů.

3. Snižování neefektivnosti při realizaci veřejné volby
Neefektivnost veřejné volby je známým faktem a byl dokázán řadou vědeckých studií. Stejně tak je diskutován politickými představiteli zejména po volbách, kdy se diskutuje nízká volební účast a způsoby jejího ovlivňování. Doktorand by měl provést analýzu datových vstupů tak, aby dokázal poskytnout návod na zvýšení volební účasti, analyzovat zkušenosti a příklady dobré praxe ze zahraničí popisující realizovaná opatření. Součástí disertační práce může být i část zabývající se způsoby přepočtu odevzdaných hlasů na mandáty v jednotlivých typech voleb tak, aby nedocházelo k tzv. propadnutí velkého objemu hlasů, což zásadně snižuje efektivnosti realizace veřejné volby.

4. Analýza vybraných aspektů regionálních inovačních systémů v podmínkách udržitelnosti
Regionální inovační systémy tvoří základní platformu pro realizaci inovačních procesů ve vymezeném prostoru (obvykle regionu), a to při aplikaci triple-helix přístupu. Ke vzniku těchto systémů již v řadě regionů došlo a jsou podporovány i veřejnými politikami, včetně finanční podpory. Výzkumným problémem do budoucna bude otázka efektivnosti jejich fungování, resp. jejich fungování v podmínkách udržitelnosti. Tento požadavek nabývá na významu zejména v evropském prostoru. Doktorand by měl tedy provést analýzu determinantů a aspektů ovlivňujících (resp. tvořících) regionální inovační systémy, analyzovat jejich význam pro inovační systém a vyhodnotit, jakým způsobem přispívají k efektivnosti a udržitelnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. (jolana.volejnikova@upce.cz)

1. Vliv minimální mzdy na socio-ekonomický rozvoj regionů v České republice
Institut zákonné minimální mzdy byl v ČR obnoven počátkem 90. let 20. století. Minimální mzda se zavádí obvykle se záměrem zajistit sociálně akceptovatelný životní standard pro zaměstnance a jejich rodiny a motivovat je k legálnímu zaměstnání. Při dosahování těchto záměrů se střetávají protikladné faktory, ekonomické a sociální. Klíčovým tématem diskuze o minimální mzdě je její vliv na zaměstnanost, kdy negativní dopad (zvýšení nezaměstnanosti) je nejčastějším argumentem proti minimální mzdě. Výzkumné otázky: vliv minimální mzdy na – celkovou zaměstnanost v regionech, zaměstnanost v sektorech s nízkou úrovní odměňování, zaměstnanost nízkopříjmových skupin, ztrátu zaměstnání jednotlivců a sociálních skupin aj.

2. Efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v regionech ČR
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je základním nástrojem intervence státu na trhu práce. Jejím cílem je účelné vynaložení finančních prostředků k ovlivňování pracovního trhu směrem ke zlepšení jeho fungování (vyrovnávání nabídky a poptávky) a k usnadnění vstupu znevýhodněných osob. Na českém trhu práce dlouhodobě převládají některé regionální rozdíly včetně regionálního rozložení nabídky a poptávky. Hodnocení efektivnosti jednotlivých nástrojů APZ představuje v kontextu regionálních trhů práce významný indikátor pro monitorování efektů nástrojů APZ, zda skutečně plní svůj cíl, pro průběžné vyhodnocování návratnosti vynaložených prostředků, pro výběr a realizaci vhodných nástrojů APZ aj.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za semestr
První ročník
Letní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Druhý ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
10
Třetí ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
15
Čtvrtý ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
30
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Co-founder eBrána, s. r. o., Co-founder Feedyou, s. r. o., partner Lighthouse Ventures

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Poplatky za studium

Studium je zdarma.

Kombinované studium

Zde studuješ hodně samostatně, do školy chodíš přibližně jednou za 3 týdny v pátek a v sobotu. Během několika setkání s vyučujícími probereš pouze stěžejní část látky, zbytek zůstane na tvém samostudiu. Tato forma studia bývá doplněna o konzultace s vyučujícími. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.