Forma studia
Prezenční
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v angličtině
Podat přihlášku
Počet přijatých minule
1

Charakteristika studijního oboru Regionální a veřejná ekonomie:

Doktorský studijní program Regionální a veřejná ekonomie se opírá o dvě základní vědní disciplíny, a to "veřejnou ekonomii" a "regionální ekonomii". Důraz je kladen na zkoumání potřeb regionů, které determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Program se v potřebné míře orientuje i na problémy financování regionálních a veřejných politik v národním i evropském kontextu a jejich efektivnosti a na sociálně-ekonomickou efektivnost regionu jako celku.

Cíle studijního oboru:

Cílem doktorského studijního programu Regionální a veřejná ekonomie je prohloubení znalostí a získání kompetencí potřebných k samostatné vědecké práci v  oblasti regionální a veřejné ekonomie  a  výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na řízení veřejného sektoru a řízení rozvoje regionů.

Profil absolventa:

Absolventi tohoto doktorského studijního programu mají na odpovídající úrovni rozvinuté potřebné teoretické znalosti z ekonomie, veřejné ekonomie a regionálních věd, s akcentem na financování a řízení veřejného sektoru a regionu.

Vstupní požadavky na uchazeče:

O přijetí ke studiu v doktorském studijním programu se mohou ucházet uchazeči, kteří řádně ukončili studium v magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného oboru na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či povinně volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce. Individuální studijní plán si student ve spolupráci se školitelem sestavuje na počátku svého studia. Kromě předmětů je v něm rovněž uvedena vědecko-výzkumná činnost, příp. pedagogická činnost, doktoranda a plánované studijní pobyty či stáže.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata disertačních prací platná pro akademický rok 2024/2025

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

 

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Modelování dynamiky regionálních inovačních systémů
Cílem disertační práce je zhodnotit současné přístupy k modelování dynamiky v regionálních inovačních systémech, definovat prvky regionálních inovačních systémů a jeho okolí, navrhnout vhodný model, provést simulaci vývoje regionálních inovačních systémů a dopadů veřejných politik a provést porovnání výsledků simulace se skutečným stavem). 

2. Hodnocení efektivnosti smart regionů
(Cílem disertační práce je navrhnout rámec pro hodnocení efektivnosti smart regionů, včetně množiny indikátorů charakterizujících jejich vstupy, výstupy a dopady, provést hodnocení efektivnosti na množině smart regionů a porovnat výsledky se současnými měřítky smart regionů).

3. Vliv meziregionální spolupráce na ekonomický rozvoj regionů
Cílem disertační práce je shrnout současné poznatky o determinantech ekonomického rozvoje regionů se zaměřením na přelévací efekty, navrhnout možnosti měření meziregionální spolupráce, získat odpovídající prostorová data a zhodnotit vliv navržených měřítek na ekonomický rozvoj vybraných regionů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. (viktor.prokop@upce.cz)

1. Vliv aplikace přístupů cirkulární ekonomiky na regionální rozvoj
Disertant se v rámci disertační práce zaměří na problematiku udržitelného rozvoje a uplatňování principů cirkulární ekonomiky (např. snaha o průmyslovou symbiózu) v evropských regionech. Následně bude zkoumat, jakou roli hrají v těchto procesech regionální stakeholdeři a jak naopak tyto procesy ovlivňují chování regionálních stakeholderů. Disertant by měl v rámci svého výzkumu zmapovat evropské prostředí a identifikovat klíčové faktory vedoucí k efektivnímu uplatňování principů cirkulární ekonomiky a k dosahování regionálního ekonomického růstu.  

2. Inovační ekosystémy a jejich inovace v kontextu udržitelnosti
Cílem práce je zmapovat současné podmínky umožňující vznik a fungovaní inovačních ekosystémů v Evropě, a to na národní i regionální úrovni. Následně by měl disertant navrhnout způsoby, které by umožnily inovaci současných, popřípadě tvorbu nových, (globálních/národních/regionálních) inovačních ekosystémů, a to se zaměřením na problematiku udržitelného rozvoje. Disertant by měl ve své práci identifikovat klíčové prvky fungování takových ekosystémů, roli jednotlivých aktérů, ale i příklady dobré praxe ze zahraničí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel:  prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (jan.stejskal@upce.cz)

1. Racionalizace poskytování vybraných veřejných služeb
Poskytování a zabezpečování veřejných služeb je jednou ze zásadních funkcí státu. I přes neoddiskutovatelnou tendenci veřejného sektoru k neefektivnosti je nezbytné se zabývat efektivností alokační funkce, resp. jednotlivými determinanty, které ovlivňují efektivnost poskytovaných veřejných statků či služeb. V rámci tohoto tématu se doktorand bude zabývat návrhem postupů a metod, jak racionalizovat poskytování vybraných veřejných služeb. Součástí řešení bude i ověření účinnosti takové metodiky.

2. Význam geography of discontent pro snižování regionálních nerovností
„Geography of discontent“ je novodobým fenoménem zejména v EU. Politické hlasy pro desintegraci zesilují a je třeba se odpovědně zabývat pochopení pojmu „geografie nespokojenosti“. Doktorand se bude zabývat analýzou faktorů, které ovlivňují míru nespokojenosti v rámci vybraných zemí EU, zejména se zaměří na antisystémové strany, populistické strany a charakteristiky voličů těchto stran. Výsledkem by měly podrobně charakterizovat tento problém a poskytnout doporučení pro politickou reprezentaci k minimalizaci příčin geografie nespokojenosti, resp. jejích negativních dopadů.

3. Analýza vybraných aspektů regionálních inovačních systémů v podmínkách udržitelnosti/odolnosti
Regionální inovační systémy tvoří základní platformu pro realizaci inovačních procesů ve vymezeném prostoru (obvykle regionu), a to při aplikaci triple-helix přístupu. Ke vzniku těchto systémů již v řadě regionů došlo a jsou podporovány i veřejnými politikami, včetně finanční podpory. Výzkumným problémem do budoucna bude otázka efektivnosti jejich fungování, resp. jejich fungování v podmínkách udržitelnosti a odolnosti. Tento požadavek nabývá na významu zejména v evropském prostoru. Doktorand by měl tedy provést analýzu determinantů a aspektů ovlivňujících (resp. tvořících) regionální inovační systémy, analyzovat jejich význam pro inovační systém a vyhodnotit, jakým způsobem přispívají k efektivnosti, udržitelnosti nebo odolnosti.

4. Nové přístupy v determinaci regionální konkurenceschopnosti a jejich aplikace
Regionální konkurenceschopnost je stále jedním z aktuálních cílů veřejných politik. Doktorand nejprve prostuduje nové teoretické koncepty regionální konkurenceschopnosti, včetně její definice. Vymezí zásadní determinanty a bude se věnovat výzkumu jejich vlivu na regionální konkurenceschopnost vybraných regionů. Zaměří se zejména na odlišnosti v míře účinnosti vybraných nástrojů a poskytne doporučení pro tvorbu veřejných politik směřující k determinaci regionální konkurenceschopnosti.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Letní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Druhý ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
10
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Třetí ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
15
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Čtvrtý ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
30
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové
vyplaceno automaticky omezenému počtu studentů od druhého ročníku, kteří splní hranici váženého průměru do 1,5 za předchozí akademický rok a získali minimálně 55 kreditů až 3000 Kč měsíčně
Ubytovací
Přiznáno studentovi prezenční formy pouze prvního studia a po zadání čísla bankovního účtu do IS STAG s trvalým bydlištěm mimo Pardubice
Sociální
Po doložení formuláře Sdělení pro účely přiznání stipendia od příslušného úřadu práce až 4 325 Kč měsíčně.
Mimořádné jednorázové
Vyplaceno za reprezentaci a propagaci fakulty nebo univerzity až 1000 Kč za akci
Zahraniční studium
Podpora studia či stáže v zahraničí

Poplatky za studium

CZK 3,000.- per academic year

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.