Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v angličtině
Počet přijatých minule
0

Charakteristika studijního oboru Informatika ve veřejné správě:

Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů. Vzhledem k odborné profilaci zúčastněných fakult se navrhovaný studijní program člení na tři obory:

  • Manažerská informatika (garantuje Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci)
  • Informatika ve veřejné správě (garantuje Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice)
  • Informační a znalostní management (garantuje Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové).

Informatika ve veřejné správě je založena na rozvoji informačních a komunikačních technologií (ICT) zaměřených do oblasti veřejné správy (státní správy a samosprávy) s důrazem na bezpečnost a ochranu dat. Charakteristické je nejen tvůrčí využívání ICT, ale i tvorba a využívání specifických nástrojů na podporu rozhodování (geografické informační systémy GIS) v prostoru území.

Cíle studijního oboru:

Cílem studia je zvládnutí vysoce rozvinutých informačních a komunikačních technologií s tvůrčí aplikací do veřejné správy. Tvůrčí využívání technologie GIS s vytvářením vlastních rozhodovacích vrstev prostorového modelu území, tvorba distribuovaných databází a problematika minimalizace objemu přenášených zpráv. Vývoj a rozvoj uživatelsky přátelských technologií, zejména pro styk veřejnosti se sektorem veřejné správy. V neposlední řadě též problematika získávání informací z informačních zdrojů jak pro občany, tak i pro sektor veřejné správy je jedním z cílů předmětného studijního oboru.

Profil absolventa:

Absolvent oboru Informatika ve veřejné správě doktorského studijního programu je profilován na nejvyšší pozice na místech informatiků statutárních a velkých měst, krajů. Je připraven samostatně řešit a vést kolektiv při řešení složitých problémů při budování a údržbě databází, přenosu informací, vzdálenému připojení institucí, bezpečnosti a ochraně dat a informací. Důraz přípravy je kladen na tvůrčí aplikaci prohlubujících předmětů s přihlédnutím k očekávanému vývoji a změny stylu práce veřejně správních úřadů a institucí. Absolvent oboru Informatika ve veřejné správě ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí.

Vstupní požadavky na uchazeče:

Uchazeč by měl být absolventem magisterského studijního programu informatického zaměření, případně jiného příbuzného studijního programu. V oblasti ekonomie se předpokládají vysokoškolské znalosti z mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomiky a jednotlivých základních ekonomických disciplín a znalosti aplikace technických, programových a komunikačních prostředků v řízení, jakož i o způsobech získávání informací z informačních zdrojů. V oblasti informatiky se předpokládá schopnost návrhu jednoduchých databázových aplikací, znalost CASE prostředků, principů programování, základních nástrojů na podporu rozhodování, obecná znalost moderních informačních a komunikačních technologií a znalost systémových přístupů a analýzy. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá nejméně dva v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata disertačních prací platná pro akademický rok 2024/2025

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

 

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Predikce finanční výkonnosti regionů metodami soft-computingu
Cílem disertační práce je zhodnotit současný stav výzkumu v oblasti predikce finanční výkonnosti na úrovni regionů, navrhnout vhodnou kombinaci metod soft-computingu pro dosažení vysoké přesnosti predikce a interpretovatelnosti modelu, získat data charakterizující finanční výkonnost regionů a realizovat na nich predikci pomocí navrženého modelu.

2. Modelování dat získaných z textových dokumentů pomocí fuzzy množin
Cílem disertační práce je shrnout současné přístupy k text miningu pomocí fuzzy množin, shromáždit korpus textových dokumentů, navrhnout model využívající fuzzy množiny k efektivní práci s neurčitostí v textu a ověřit navržený model na vytvořeném korpusu dokumentů.

3. Modelování sentimentu na sociálních sítích pro potřeby veřejné správy
Cílem práce je shrnout současné přístupy k analýze sentimentu, získat data ze sociálních sítí využitelné ve veřejné správě, navrhnout vhodný model pro analýzu sentimentu v závislosti na diskutovaném aspektu (tématu), model validovat na získaných datech a porovnat výsledky s existujícími modely.

4. Měření míry svobody ekonomických subjektů v závislosti na podílu lidské a strojové inteligence v rozhodovacích procesech
Cílem práce je zhodnotit současný vliv strojové inteligence na míru svobody ekonomických subjektů, provést dotazníkové šetření a zhodnotit dopady využívání strojové inteligence v rozhodovacích procesech na chování ekonomických subjektů a jejich výkonnost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. (miloslav.hub@upce.cz)

1. Použitelnost adaptivních uživatelských rozhraní
Cílem práce je navrhnout a ověřit nový způsob hodnocení použitelnosti adaptivních uživatelských rozhraní. Od studenta se očekává rešerše adaptivních uživatelských rozhraní, stávajících způsobů hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní, návrh vlastního modelu hodnocení použitelnosti adaptivních uživatelských rozhraní a ověření modelu na experimentálních datech.

2. Hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím modelů
Cílem práce je navrhnout a ověřit nový způsob hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím modelů. Od studenta se očekává rešerše stávajícího hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím modelů, návrh vlastního modelu hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní a ověření modelu na experimentálních datech.

3. Využití výpočetní inteligence v biometrické autentizaci
Cílem práce je navrhnout a ověřit nový způsob biometrické autentizace využívající výpočetní inteligenci. Od studenta se očekává rešerše stávajících způsobů biometrické autentizace prostřednictvím výpočtové inteligence, návrh vlastního modelu biometrické autentizace využívající výpočtovou inteligenci a ověření modelu na experimentálních datech.

+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. (jitka.komarkova@upce.cz)

1. Modelování a řešení prostorově orientovaných problémů ve veřejné správě s využitím metod prostorových analýz
Práce se zaměří na vybrané prostorově orientované problémy veřejné správy (např. management krajiny, optimalizace výskytu jevů a objektů v území,…), identifikuje vhodné datové zdroje, navrhne datový model a bude hledat nové a inovativní metody pokročilých analýz a vizualizací.

2. Návrh postupů a metod pro ukládání a zpracování velkých objemů prostorových dat pro potřeby krizového řízení
Práce se zaměří na návrh architektury pro ukládání, zpracování, publikaci a opětovné použití velkoobjemových prostorových dat, se zohledněním současných trendů, např. využití dat ze senzorových sítí, participativních technologií, principu zachování plné kontroly vlastníka nad daty nebo principu FAIR dat.

3. Návrh vybraných prvků infrastruktury chytrých měst pro podporu e-participace občanů
Práce se zaměří na návrh škálovatelné architektury a e-infrastruktury, s případnou potřebnou návazností na architekturu a služby národní e-infrastruktury a se zohledněním současných trendů, např. využití dat ze senzorových sítí, participativních technologií, či principu zachování plné kontroly vlastníka nad daty nebo opětovného použití dat.

+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D. (hana.kopackova@upce.cz)  

1. Modelování dynamiky chování socio-technických systémů
Cílem práce je navrhnout způsoby modelování dynamiky chování vybraného socio-technického systému. Tyto modely verifikovat a provést simulace ve vybraném prostředí.

2. Model sdílení dat v prostoru Evropské unie
Cílem práce je shrnout současné přístupy k problematice sdílení dat v kontextu Evropské unie, navrhnout vhodný model sdílení s využitím Data Space nástrojů a ověřit navržený model ve vybraném prostředí.

+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. (jiri.krupka@upce.cz)

- nabídka 1 tématu po dohodě s uchazečem, na základě jeho vlastního návrhu.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za semestr
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8S+0+4S
Kredity
20
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8S+0+4S
Kredity
20
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8S+0+4S
Kredity
20
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12S+0+12S
Kredity
20
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové
vyplaceno automaticky omezenému počtu studentů od druhého ročníku, kteří splní hranici váženého průměru do 1,5 za předchozí akademický rok a získali minimálně 55 kreditů až 3000 Kč měsíčně
Ubytovací
Přiznáno studentovi prezenční formy pouze prvního studia a po zadání čísla bankovního účtu do IS STAG s trvalým bydlištěm mimo Pardubice
Sociální
Po doložení formuláře Sdělení pro účely přiznání stipendia od příslušného úřadu práce až 4 325 Kč měsíčně.
Mimořádné jednorázové
Vyplaceno za reprezentaci a propagaci fakulty nebo univerzity až 1000 Kč za akci
Zahraniční studium
Podpora studia či stáže v zahraničí

Poplatky za studium

CZK 3,000.- per academic year

Kombinované studium

Zde studuješ hodně samostatně, do školy chodíš přibližně jednou za 3 týdny v pátek a v sobotu. Během několika setkání s vyučujícími probereš pouze stěžejní část látky, zbytek zůstane na tvém samostudiu. Tato forma studia bývá doplněna o konzultace s vyučujícími. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.