Forma studia
Prezenční
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Podat přihlášku
Počet přijatých minule
1

Charakteristika studijního oboru Management:

Studijní program Ekonomika a management se opírá o Teorie a metody řízení, Ekonometrii i Znalostní management a další související vědecké disciplíny z oblasti managementu. Ty jsou doplněny disciplínou Ekonomie zahrnující vybrané oblasti mikroekonomie a makroekonomie. Důraz je také kladen na zvládnutí metodologie vědy a základy vědecké práce. Doktorský studijní program reflektuje potřeby pracovního trhu po vysoce kvalifikovaných manažerech, a to jak v oblasti podnikatelské sféry, tak i v institucích veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení ekonomických subjektů. V potřebné míře se orientuje na otázku řízení jednotlivých subjektů, také z hlediska marketingu a obchodu, práva i ekonomiky podniku.

Cíle studijního oboru:

Cílem doktorského studijního programu Ekonomika a management je výchova vědecko-výzkumných pracovníků, kteří budou schopni odborně pracovat na úrovni mezinárodních standardů v oblasti svého oboru, a vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na řízení různých ekonomických subjektů v dynamicky se měnících podmínkách globalizovaného světa. Vedle rozvoje systémového myšlení a osvojení si metodologie vědecké práce je kladen důraz na prohloubení vědomostí v oblasti teorie vybraných manažerských a ekonomických disciplín a nových moderních řídících přístupů a metod, a to v úzké návaznosti na soudobé ekonomické, politické a správní podmínky, jak České republiky, tak integrující se Evropy.

Profil absolventa:

Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni dosáhnout synergického efektu plynoucího z propojení manažerských a ekonomických disciplín na vysoké úrovni při řízení podniků a současně garantovat efektivní interakci mezi teorií a praxí na potřebné vzdělanostní úrovni. Absolventi jsou určeni pro výkon vrcholových řídících funkcí v ekonomických subjektech, především v podnikatelské sféře, ale i institucích státní správy a samosprávných celků.

Vstupní požadavky na uchazeče:

O přijetí ke studiu v doktorském studijním programu se mohou ucházet uchazeči, kteří řádně ukončili studium v magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného oboru na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. V oblasti ekonomie se předpokládají vysokoškolské znalosti z mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomiky a jednotlivých základních ekonomických disciplín a znalosti managementu. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či povinně volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou znalostní základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce. Individuální studijní plán si student ve spolupráci se školitelem sestavuje na počátku svého studia. Kromě předmětů je v něm rovněž uvedena vědecko-výzkumná činnost, příp. pedagogická činnost, doktoranda a plánované studijní pobyty či stáže.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata disertačních prací platná pro akademický rok 2024/2025 

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

 

Školitel: doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. (pavel.bachmann@uhk.cz)                        

1. Marketing na sociálních sítích a jeho efektivnost
Práce se zaměří na identifikaci faktorů určujících efektivnost marketingové komunikace ve firemním sektoru. V první fázi výzkumu se proběhne detailní analýza komunikace ve vybraném odvětví, určení aktuálních komunikačních trendů na straně firem i zákazníků. V dalších fázích pak budeme identifikovat faktory ovlivňující efektivnost komunikace. Metodicky může práce využívat jak tradiční kvalitativní (hloubkové rozhovory, fokus group diskuse) a kvantitativní přístupy (dotazník, analýza big data), tak zapojení experimentálního výzkumu.

2. Vytváření vztahu se zákazníkem na sociálních sítích
Práce nejdříve zdokumentuje moderní teoretické a praktické poznatky z oblasti CRM a sociálního CRM (tj. utvářeného prostřednictvím sociálních sítí). Výzkumná část se následně zaměří na identifikaci zákaznických potřeb s ohledem na specifika odvětví i možností na straně organizace. Výsledkem bude nejen návrh komplexní firemní strategie v oblasti zákaznických vztahů, ale také identifikace vlivových faktorů.

3. Inovace vycházející z organizačních příležitostí, potřeb a krize
Práce se zaměřuje na vznik výzkumných a inovačních aktivit ve firemním sektoru. Na základě dat dostupných ve virtuálním prostoru budou zjištěny výzkumné a inovační aktivity vznikající na základě dostupných příležitostí (vznik nových  technologií, unikátní propojení existujících), potřeb (zdravotně či sociálně znevýhodnění) či krize (pandemická, ekonomická). Výsledkem práce bude nejen identifikace inovačních aktivit ve vybraném odvětví, ale také faktorů, které vznik a kvalitu inovací ovlivňují. Metodicky dizertační práce bude využívat zejména sběru dat na sociálních sítích a analýzy textu (LDA).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)                               

1. Efektivnost obchodních modelů založených na otevřených inovacích
Záměrem práce je zhodnotit dopady otevřených inovací na výkonnost organizací, shrnout současné obchodní modely založené na otevřených inovacích, navrhnout modifikaci modelu a na datech získaných např. z dotazníkového šetření provést porovnání efektivnosti těchto modelů.

2. Modelování sentimentu ve spotřebitelských recenzích
Záměrem disertační práce je shrnout přístupy k analýze sentimentu ve spotřebitelských recenzích, navrhnout metodiku založenou na hlubokém učení pro získávání sentimentu týkajícího se vybraných vlastností výrobku nebo služby a na dostatečně velkém datovém souboru tuto metodiku otestovat a zhodnotit dopady výsledků na ekonomickou výkonnost organizací.

3. Predikce finančních potíží podniků pomocí textu výročních zpráv
Záměrem disertační práce je zhodnotit současné přístupy k dolování znalostí z textů, současné modely predikce finančních potíží, navrhnout predikční model využívající informace získané z vybraných sekcí výročních zpráv, provést predikci a zhodnotit její přesnost pro různá odvětví a horizonty predikce.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: prof. Ing. Miloš Hitka, PhD. (hitka@tuzvo.sk)                        

1. Tvorba motivačného programu zamestnancov
V každom podniku sa pracuje v prvom rade s ľuďmi, hlavný cieľ celého systému riadenia ľudských zdrojov spočíva vo vytváraní podmienok na efektívne plnenie podnikateľskej koncepcie podniku na základe maximalizácie výkonnosti personálu. Motivačný program musí byť prispôsobený podnikovej kultúre a možnostiam podniku. Téma sa zameruje na tvorbu motivačného programu pre zamestnancov s využitím univerzálneho modelu i na možnosť vytvárať motivačné programy pre jednotlivé podobne motivačne orientované skupiny zamestnancov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D. (michaela.kotkovastriteska@upce.cz)         

1. Vliv diverzity na společensky odpovědné inovace
Zaměření disertační práce je na identifikování a zhodnocení, jak jednotlivé aspekty diverzity práce (věk, gender, národnost) ovlivňují tvorbu a implementaci společensky odpovědných inovací.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (renata.myskova@upce.cz)            

1. Klíčové faktory ovlivňující pracovní výkon v MSP
V rámci navrženého tématu je pracovní výkon posuzován v návaznosti na relevantní manažerské teorie a jeho hodnocení zahrnuje kvalitativní i kvantitativní aspekty. Současně jsou vymezena specifika MSP, která se do hodnocení pracovního výkonu promítají. Vypsané téma reflektuje měnící se ekonomické i sociální vlivy působící na MSP. 

2. Klíčové faktory ovlivňující kooperaci českých podniků
Téma se zaměřuje na možnosti kooperace podniků z teoretického i praktického hlediska, účelem je vyhodnotit faktory, které pozitivně i negativně možnosti spolupráce ovlivňují. Návrhová část se zaměří na možnosti zmírnění či odstranění zjištěných problémů i na možnosti podpory kooperace podniků. Vypsané téma reflektuje měnící se ekonomické, sociální a environmentální podmínky českého podnikatelského prostředí. 

3. Moderní přístupy k řízení lidských zdrojů
Na základě charakteristiky a následné komparace moderních manažerských teorií v oblasti řízení lidských zdrojů bude posuzována jejich aplikace ve vybraných podnicích. Návrhová část bude upřesněna v průběhu zpracování tématu, podle dostupnosti potřebných informací. Na základě zjištěných poznatků bude např. navrženo řešení současných problémů ve vybraném podniku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Marek Potkány, PhD. (potkany@tuzvo.sk)               

1. Perspektívy facility managementu v českom podnikateľskom prostředí
Facility management (FM) sa v kontexte zadanej témy práce bude chápať ako koordinované riadenie podporných podnikových procesov. Práca bude zameraná na  identifikáciu súčasného stavu vnímania podstaty a reálneho využívania facility služieb, ako aj spôsobov koordinácie ich riadenia v českom podnikateľskom prostredí. Primárne zdroje budú získané prostredníctvom prieskumu podnikateľského prostredia, ktorý okrem podstaty, druhov a foriem facility služieb odhalí aj potenciálne bariéry a benefity spojené s FM. Metodika práce bude využívať hlavne zber dát prostredníctvom dotazníkového prieskumu ako aj štruktúrované rozhovory s reprezentantmi facility firiem. Vedecký prínos by mal byť v odhalení disproporcie ponuky a dopytu po facility službách s návrhom procesu implementácie FM do riadiacej praxe podnikov, opisu pracovného miesta a špecifikácie požiadaviek typovej náplne práce facility manažéra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. (viktor.prokop@upce.cz)                    

1. Determinanty průmyslové symbiózy, síťování a spolupráce firem v zemích střední a východní Evropy
Přechod evropských ekonomik od lineární směrem k cirkulární ekonomice je jednou z hlavních výzev pro následující roky. Firmy přitom hrají klíčovou roli v rámci tohoto procesu, přičemž průmyslová symbióza představuje jeden z hlavních principů a nástrojů cirkulární ekonomiky. To jde ruku v ruce s firemními aktivitami, jako je síťování a spolupráce, které mohou vést například k tvorbě eko-inovací. Cílem disertační práce je proto zmapovat tyto procesy v rámci evropských států, identifikovat jejich determinanty a nalézt příklady dobré praxe, a to s akcentem na roli různých stakeholderů. Získané výsledky následně poslouží k definování praktických implikací pro firmy a tvůrce veřejných politik v zemích střední a východní Evropy, ve kterých tato problematika doposud nezískala takovou pozornost jako u západoevropských sousedů.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Letní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Druhý ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
10
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Třetí ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
15
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Čtvrtý ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
30
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0S+0+0S
Kredity
30
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5S+0+10S
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10S+0+5S
Kredity
15

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové
vyplaceno automaticky omezenému počtu studentů od druhého ročníku, kteří splní hranici váženého průměru do 1,5 za předchozí akademický rok a získali minimálně 55 kreditů až 3000 Kč měsíčně
Ubytovací
Přiznáno studentovi prezenční formy pouze prvního studia a po zadání čísla bankovního účtu do IS STAG s trvalým bydlištěm mimo Pardubice
Sociální
Po doložení formuláře Sdělení pro účely přiznání stipendia od příslušného úřadu práce až 4 325 Kč měsíčně.
Mimořádné jednorázové
Vyplaceno za reprezentaci a propagaci fakulty nebo univerzity až 1000 Kč za akci
Zahraniční studium
Podpora studia či stáže v zahraničí

Poplatky za studium

Studium je zdarma.

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.