Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v angličtině
Podat přihlášku

Charakteristika studijního oboru Aplikovaná informatika:

Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí. V rámci studia se sledují otázky návrhu, realizace, vyhodnocování, používaní a údržby systémů, jejichž základem je počítač v různých aplikačních doménách informatiky. Zahrnuje počítačové prostředky, software, organizační a lidské aspekty, průmyslové a komerční aplikace. Důraz ve studiu je kladen na tvůrčí aplikaci metod a nástrojů informatiky k řešení různých problémů reálného světa.

Cíle studijního oboru:

Cílem doktorského studijního programu Aplikovaná informatika uskutečňovaného na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni realizovat základní i aplikovaný výzkum v oblasti informatiky ve vztahu k ostatním vědním disciplínám. Absolventi budou ovládat vědecké metody výzkumu všech aspektů a forem procesu zpracování, třídění, ukládání a šíření dat, informací a znalostí prostřednictvím informačních systémů a s využitím informačních technologií na takové úrovni, aby byli schopni se uplatnit jako samostatní vědecko-výzkumní pracovníci. Důraz bude kladen na využívání vědeckých metod, procesů, algoritmů a systémů pro získávání znalostí a poznatků z dat v různých podobách, jak strukturovaných, tak nestrukturovaných.

Vstupní požadavky na uchazeče:

Uchazeč by měl mít úspěšně ukončeno studium v magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného oboru. V oblasti informatiky se předpokládají znalosti v rozsahu znalostí na úrovni státní závěrečné zkoušky magisterského studijního programu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (bezpečnost informací a kryptologie, business intelligence, geografické informační systémy, informační systémy ve veřejné správě). V oblasti jazykových znalostí se předpokládá znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné, povinně volitelné či volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata disertačních prací platná pro akademický rok 2024/2025

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

 

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Intervalově ohodnocené fuzzy inferenční systémy
Cílem práce je definovat intervalově ohodnocené fuzzy množiny, shrnout současné možnosti inferenčních mechanismů pro tuto třídu systémů, navrhnout algoritmy pro vytváření báze znalostí intervalově ohodnocených fuzzy inferenčních systémů, implementovat tyto systémy ana sadě datových souborů zhodnotit jejich přesnost a interpretovatelnost.

2. Klasifikace textu pomocí neuronových sítí s hlubokým učením
Cílem práce je provést shrnutí existujících modelů neuronových sítí s hlubokým učením, získat a označit dostatečně velký datový soubor pro klasifikaci textu do tematických kategorií a kategorií sentimentu, navrhnout vhodnou architekturu neuronové sítě s hlubokým učením a provést klasifikaci textu pomocí této neuronové sítě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. (miloslav.hub@upce.cz)

1. Hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím přirozeného jazyka
Cílem práce je navrhnout a ověřit nový způsob hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím přirozeného jazyka. Od studenta se očekává rešerše stávajících způsobů hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní, návrh modelu hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní prostřednictvím přirozeného jazyka a ověření tohoto modelu na experimentálních datech.

2. Využití biometrických charakteristik pro monitorování chování davu na hromadných akcíc
Cílem práce je navrhnout a ověřit nový způsob monitorování chování davu na hromadných akcích prostřednictvím biometrických charakteristik jejich účastníků. Od studenta se očekává rešerše stávajících způsobů monitorování chování davu na hromadných akcích, návrh modelu monitorování chování davu na hromadných akcích prostřednictvím biometrických charakteristik jejich účastníků a ověření tohoto modelu na experimentálních datech.

3. Dlouhodobá ochrana informací v rámci projektu hlubinného úložiště
Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu je nejvýznamnější projekt ochrany životního prostředí naší generace. Od prvních přípravných prací vzniká informační model, který bude v průběhu realizace a provozu postupně obohacován a syntetizován. Je třeba zajistit dostupnost a integritu informací jak během životního cyklu, tak po uzavření úložiště, v měřítku několika staletí. Cílem práce je nalézt způsob, jak zajistit srozumitelnost informací ve výrazně delším časovém horizontu než po symbolických sedm generací. Tak, jako se příprava projektu zabývá například bezpečnostním nebo ukládacím konceptem, nezbytně se řeší také koncept informační. Výsledný model zahrnuje jak informace o samotné stavbě, souvisejících objektech a horninovém prostředí, tak údaje o ukládaném materiálu. Informace musí odpovídat provozním i legislativním požadavkům všech zainteresovaných stran. Projektová příprava zapojuje dostupné poznatky o nejlepších ověřených postupech, odpovídající současnému stavu poznání. U takto jedinečného projektu, který počítá s o mnoho delším časovým horizontem, než bývá obvyklé, je nezbytné opustit komfortní zónu a připustit úvahu o tom, jak budou informace zaznamenané dnes nebo za 50 let čitelné a srozumitelné za stovky let. A zajistit, aby tehdejší obyvatelé Střední Evropy dokázali porozumět tomu, co se nachází pod zemí v krajině, kterou budou obývat.

+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: prof. Ing. Jitka Komárková, PhD. (jitka.komarkova@upce.cz)

1. Zpracování velkých objemů prostorových dat s využitím distribuovaného nebo paralelního přístupu
Práce se zaměří na návrh ekosystému a architektury pro ukládání, zpracování, publikaci a opětovné použití velkoobjemových prostorových dat založeném na distribuovaném (gridy) či paralelním (cloudy) výpočtu, se zohledněním současných trendů, např. využití dat ze senzorových sítí, participativních technologií, principu zachování plné kontroly vlastníka nad daty nebo principu FAIR dat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. (jiri.krupka@upce.cz)

- nabídka 1 tématu po dohodě s uchazečem, na základě jeho vlastního návrhu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: prof. RNDr. Michal Munk, PhD. (mmunk@ukf.sk)

1. Využívanie ESG informácií zverejňovaných komerčnými bankami v rámci Pilieru 3
​​​​​​​
Práca je zameraný na problematiku zverejňovania informácií  v rámci ESG (Environmental, Social and Governance risks) reportingu v Pilieri 3 – Trhová disciplína, komerčnými bankami. Cieľom práce je jednak overenie účinnosti vo zverejňovaných informáciách v rámci ESG reportingu a to z hľadiska miery využívania týchto informácií kľúčovými stakeholdermi predmetných komerčných bánk, ako aj navrhnutie metodiky, ktorá umožní sledovať správanie sa stakeholderov vo vzťahu k Pilier 3 informáciám v rôznych regiónoch ako sú krajiny V4 a CEE krajiny. Ambíciou výskumu je návrh metodiky, ktorá bude využívať verejne dostupné dáta, bude menej časovo náročná z hľadiska predspracovania dát a jazykovo nezávislá (vzhľadom na lokalizáciu zverejňovaných Pilier 3 informácií). Metodika založená na verejne dostupných dátach umožní efektívne sledovať účinnosť zverejňovaných Pilier 3 informácií v rôznych regiónoch a na pravidelnej báze. Z pohľadu spracovania dát sa práca zameriava na získavanie znalostí vo všetkých doménach webu – vyhľadávacie dopyty, používanie, obsah a štruktúra webu.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za semestr
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8S+0+4S
Kredity
20
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8S+0+4S
Kredity
20
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8S+0+4S
Kredity
20
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4S+0+8S
Kredity
10
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0S+0+12S
Kredity
10

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové
vyplaceno automaticky omezenému počtu studentů od druhého ročníku, kteří splní hranici váženého průměru do 1,5 za předchozí akademický rok a získali minimálně 55 kreditů až 3000 Kč měsíčně
Ubytovací
Přiznáno studentovi prezenční formy pouze prvního studia a po zadání čísla bankovního účtu do IS STAG s trvalým bydlištěm mimo Pardubice
Sociální
Po doložení formuláře Sdělení pro účely přiznání stipendia od příslušného úřadu práce až 4 325 Kč měsíčně.
Mimořádné jednorázové
Vyplaceno za reprezentaci a propagaci fakulty nebo univerzity až 1000 Kč za akci
Zahraniční studium
Podpora studia či stáže v zahraničí

Poplatky za studium

CZK 3,000.- per academic year

Kombinované studium

Zde studuješ hodně samostatně, do školy chodíš přibližně jednou za 3 týdny v pátek a v sobotu. Během několika setkání s vyučujícími probereš pouze stěžejní část látky, zbytek zůstane na tvém samostudiu. Tato forma studia bývá doplněna o konzultace s vyučujícími. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.